[an error occurred while processing this directive]
HinduNet
  
Forums Chat Annouce Calender DigiCards Recommend Remote Invites
[an error occurred while processing this directive]


Sandhyavandanam
Kulapati's Preface The Author
Preface Achamanam
Pranayama Marjanam
Arghya - Pradanam Prayaschitt- arghyam
Aikyanu -sandhaanam Deva- Tarpanam
Sandhya-Vandana Japaarambah Gayatri- Avahanam
Gayatri Nyasah Gayatri- Upasthanam
Surya Upasthanam Samashtyabhi- vaadanam
Digdevata Vandanam Yama- vandanam
Harivandanam Suryanarayana Vandanam
Samarpanam
Major Sections

SANDHYA-VANDANA JAPAARAMBHAH

Suklambaradharam Vishnum sasivarnam chaturbhujam

prasannavadanam dhyayet sarvavighnopa - santhaye//

Om bhu + Bhurbhuvassuvarom // (Pranayamah)

Mamopatta - samasta - duritakshayadwara Sriparameswara preetyartham Pratah Sandhya - Gayatri – Mahamantra-japam karishye/ .

Back ] Sandhyavandanam ] Next ]

Sandhyavandam
About Sandhya-Vandana Japaarambhah
You are Here! Introduction
Page1
Page2
Page3

[an error occurred while processing this directive]
More Information about HinduNet Inc.
Privacy Statement
The Hindu Universe is a HinduNet Inc., website.
Copyrighted 1994-2003, HinduNet Inc.