[an error occurred while processing this directive]
HinduNet
  
Forums Chat Annouce Calender DigiCards Recommend Remote Invites
[an error occurred while processing this directive]


Temples & Legends Of Assam
Index Of Assam Kulapati's Preface
Preface Author's Introduction
Introduction Kamakhya
Asvakranta Vasisthasrama
Umananda Ugra Tara
Sukresvara  The Navagraha
Hajo Dah Parbatiya
Sib Sagar Tamresvari
Sri Surya Ruins The Hatimura Temple
The Satras-I The Satras-II
The Satras-III The Barpeta Satra
Majuli Satra Glossary
Major Sections
Temples & Legends Of India
Andhrapradesh
Maharastra
Kerala
Himachal Pradesh
Tamilnadu

Bengal

Assam
Bihar
Somanatha

TEMPLES IN KAMRUP DISTRICT

To quote the text: -

"Sarvatirthesu vikhyatamasvakrantamatah param

Etadeva param jnanametadeva param tapah.

Etadeva param brahma etadeva param padam.

Yatha narayanah srestho devanam purusottamah

Yathesvaranmam girisah snananametaduttanam

Dattam japtam hutam sesam tapastaptam krtanca yat

Dhyanamadhyayanam jnanam sarvam bhavati caksayam

Asvakrante paro yogo hyasvakrante para gatih

Asvakrante paro moksastirtham naivasti tadrsam

Merumandaratulyopi rasih papasya sarvasah

Asvakratam samasadya sarva vrajati sa - inksayam

Asvakrantasthitah sprstah pamsubhirvayunteritaih

Yadi duskrtakarmarmano yasyanti paramam gatim

Na sa gatih kuruksetre gayadvare ca puskare

Ya gatirvihita pumsam hyasvakrantanivasinam

Na danena tapobhirna yajnairnapi ca vidyaya

Prapyate gatirukrsta casvatirthe sa tabhyate

Mahadanena tallabho yatphalam labhate narah 

Asvatirthe tu kakinyam dattayam labhateksayam

Merumandaratulyo-hi rasih papasya sarvasah

Asvakrantam samasadya sarvo brajati samksayane'                            (Yogini Tantra; 11/4.)

Back ] Up ]

Asvakranta Temple

About Asvakranta

Introduction
Page1
Page2
Page3
Page4
You are Here! Page5

[an error occurred while processing this directive]
More Information about HinduNet Inc.
Privacy Statement
The Hindu Universe is a HinduNet Inc., website.
Copyrighted 1994-2003, HinduNet Inc.